Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych

POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

I. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim – uchwały, zmiany uchwał, sprawozdania

1.„Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2021 r.”

a) uchwała w sprawie uchwalenia Programu dostępna pod linkiem:

http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6417/dokument/25174

b) zmiany uchwały dostępne pod linkami:

I zmiana:

http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6417/dokument/26560

2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu

Komisja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania MKRPA w Oświęcimiu:

  1. inicjowanie i prowadzenie z osobami uzależnionymi rozmów motywujących do podjęcia leczenia,

  2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

  3. kierowanie na badanie do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

  4. pomoc osobom współuzależnionym w pokonywaniu trudności wynikających z życia z osobą pijącą,

  5. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

  6. wydawanie opinii do wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

  7. udział w monitorowaniu procedury „Niebieskie Karty” w ramach pracy w Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

  8. wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

ORGANIZACJA PRACY KOMISJI:

siedziba: ul. Ludwika Solskiego 2, 32-600 Oświęcim

Godziny pracy Urzędu Miasta Oświęcim – udzielanie informacji:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Kontakt:

bozena.sterczewska@um.oswiecim.pl

beata.gabrys@um.oswiecim.pl

tel. (33) 842-93-10

Praca Komisji oraz rozmowy z osobami wezwanymi: w wyznaczone przez Komisję czwartki w godz. 15:30 – 17:30. Kontakt: tel. w godzinach pracy Komisji 515-081-863

*Do pobrania „Wniosek o zdiagnozowanie, a w razie uzależnienia od alkoholu skierowanie na leczenie odwykowe”

3. Poradnia Odwykowa w Oświęcimiu
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 32-600 Oświęcim

tel. 33 842 29 77

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie

W Poradni prowadzona jest:

– terapia dla osób uzależnionych od alkoholu,

– terapia dla rodzin osób uzależnionych,

– program dla osób uzależnionych od hazardu (w ramach sesji indywidualnych).

4. Centrum Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – Ośrodek Rodzinna w Oświęcimiu

ul. Powstańców Śląskich 21, 32-600 Oświęcim

tel. 730 797 794

Zapisy na wizyty możliwe są osobiście/za pośrednictwem osoby trzeciej w Ośrodku lub za pośrednictwem środków teleinformatycznych, w szczególności:

Pacjent, który chce zostać przyjęty do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień winien posiadać skierowanie.

Dla pacjentów uzależnionych nie jest potrzebne skierowanie w celu przyjęcia do leczenia w Poradniach.

5. Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu
ul. Elizy Orzeszkowej 1 32-600 Oświęcim tel. 501 358 396
(czynne codziennie w godz. 17.00-22.00)

6. Stowarzyszenie „Abstynencja” w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, Pl. Św. Maksymiliana 2

7. „Bractwo Trzeźwości” w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, Pl. Św. Maksymiliana 2

8. Grupa AA POMOST

ul. Władysława Jagiełły 8 (Salezjanie) 32-600 Oświęcim,

mitingi: niedziela godz.18.00

Wniosek