Regulamin konkursu „Festiwal Tańca”

Regulamin konkursu „Festiwal Tańca” na profilu społecznościowym „Oświęcim- tu się dzieje” prowadzonym przez Urząd Miasta Oświęcim

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Festiwal Tańca” zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Miasta Oświęcim z siedzibą przy ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, NIP 5492197458 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
4. Konkurs jest stworzony, administrowany oraz sponsorowany przez Organizatora. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/OswiecimTuSieDzieje

§ 2. Cele Konkursu

Bezpośrednim celem organizowanego Konkursu jest:
1) zainteresowanie użytkowników internetu stroną https://oswiecimdziejesie.pl/ oraz fanpage- em https://www.facebook.com/OswiecimTuSieDzieje,
2) promowanie Miasta Oświęcim,
3) zachęcanie użytkowników internetu do czynnego udziału w życiu kulturalnym Miasta Oświęcim.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy serwisu Facebook.com, którzy prześlą w formie komentarza pod postem dotyczącym Konkursu informację „dlaczego i z kim lubią tańczyć”.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje,
c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook,
d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie
e) jest osobą pełnoletnią,
f) jest w posiadaniu zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Wydziału Promocji Miasta jako bezpośredniego Organizatora Konkursu, członkowie ich najbliższych rodzin (tj. małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i rodzice) oraz osoby pozostające z pracownikiem we wspólnym pożyciu.

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie i spełnienie wymagań Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego określonego w niniejszym Regulaminie.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyborem laureatów czuwają osoby odpowiedzialne- Komisja konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy Wydziału Promocji Miasta.
5. Prace Komisji są prowadzone przy udziale wszystkich członków.
6. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na oficjalnym portalu społecznościowym Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/OswiecimTuSieDzieje.
7. Konkurs trwa od chwili udostępnienia posta konkursowego w dniu 14.11.2022 do 16.11.2022 do godz. 15.00.
8. W Konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców.
9. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców podczas narady biorąc pod uwagę kolejność wpisów w komentarzach.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w formie komentarza do posta dotyczącego Konkursu umieszczonego pod adresem https://www.facebook.com/OswiecimTuSieDzieje oraz w wiadomości prywatnej do każdego ze zwycięzców.
11. Termin ogłoszenie wyników określa się na dzień 16.11.2022 r.

§ 5. Zadanie Konkursowe

1. Konkurs polega na umieszczeniu komentarza pod postem dotyczącym Konkursu zawierającego wskazanie osoby i powodu umiłowania do tańca zwanego dalej „komentarzem” w czasie określonym w § 4 ust. 7 pod postem dotyczącym Konkursu pod adresem https://www.facebook.com/OswiecimTuSieDzieje.
2. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną wersję komentarza, może dokonywać edycji komentarza do czasu zakończenia Konkursu.
3. Zgłoszone do Konkursu komentarze nie mogą zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych oraz treści stanowiących prawa autorskie.
4. Komentarze zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.

§ 6. Nagroda

1. Przewidziany przez Organizatora rodzaj nagród to: cztery podwójne zaproszenia na „eMotion Dance Festival III” odbywający się w dniu 20.11.2022 w Hali Sportowej przy SP nr 8.
2. Dla każdego zwycięzcy przewidziane jedno podwójne zaproszenie.
3. Po odbiór nagrody zwycięzcy zgłaszają się osobiście do siedziby Urzędu Miasta Oświęcim znajdującej się pod adresem: ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub za pośrednictwem osoby przez siebie upoważnionej.
4. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 100,00 zł na osobę.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
6. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
7. Nie ma możliwości przesłania nagrody.

§ 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli innych treści umieszczanych przez Uczestników Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub regulaminem Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniach łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.
6. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na fanpage https://www.facebook.com/OswiecimTuSieDzieje,

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2, zwany w niniejszym rozdziale Administratorem.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez: elektonicznie na adres e-mail: iod@oswiecim.um.gov.pl, telefonicznie :nr telefonu 33 846-62-21 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z organizacji niniejszego Konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych”
b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” – rzeczowym prawnie uzasadnionym
interesem będzie art. 919 kodeksu cywilnego. Chodzi więc o wywiązanie się z obowiązku powstałego wskutek złożenia przyrzeczenia publicznego.
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych zawierają: imię i nazwisko lub nick uczestnika konkursu.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

§ 9. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w w terminie 14 dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji Uczestnika oraz pełny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: pm@um.oswiecim.pl.
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje na czas trwania Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/OswiecimTuSieDzieje.