Schemat ścieżki inwestycyjnej


 

Nazwa Sprawy Organ/Wydział wydający  Adres/Telefon
Pozyskanie informacji o prawie własności terenu

Grunty komunalne: Urząd Miasta Oświęcim; Wydział Mienia Komunalnego

 

Wszystkie grunty: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu;
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

32-600 Oświęcim,
ul. Jagiełły 23,
pok. 17
tel. 33/8429269

32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 10,
tel. 033/8449748,50


 

Nazwa Sprawy Organ/Wydział wydający  Adres/Telefon
Pozyskanie informacji o prawie własności terenu

Grunty komunalne: Urząd Miasta Oświęcim; Wydział Mienia Komunalnego

 

Wszystkie grunty: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu;
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

32-600 Oświęcim,
ul. Jagiełły 23,
pok. 17
tel. 33/8429269

32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 10,
tel. 033/8449748,50

Uzyskanie kopii mapy ewidencyjnej, zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej, topograficznej Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu;
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 10,
tel. 033/8449748,50
Określenie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) Urząd Miasta Oświęcim; Wydział Architektury i Urbanistyki 32-600 Oświęcim,
ul. Jagiełły 23,
pok. 22
tel. 033/8429272
Określenie warunków zabudowy
w decyzji o warunkach zabudowy
(w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
Urząd Miasta Oświęcim; Wydział Architektury i Urbanistyki 32-600 Oświęcim,
ul. Jagiełły 23,
pok. 22
tel. 033/8429272
Wypis z ksiąg wieczystych Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych 32-600 Oświęcim,
Rynek Główny 14,
pok.2,
tel. 33/8475504, 8423340
Wypis z Rejestru Gruntów Starostwo Powiatowe w  Oświęcimiu;
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami
32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 10
tel. 033/8449748,50
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji
-Decyzja-
(dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
Urząd Miasta Oświęcim; Wydział Architektury i Urbanistyki 32-600 Oświęcim,
ul. Jagiełły 23,
pok. 22,
tel. 033/8429272
Pozyskanie Gruntu

Urząd Miasta Oświęcim; Wydział Mienia Komunalnego; Referat Gospodarki Nieruchomościami ( w przypadku gruntu własności Gminy Miasto Oświęcim)

Starostwo Powiatowe w  Oświęcimiu;
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Osoby fizyczne

32-600 Oświęcim,
ul. Jagiełły 23,
pok. 17,
tel. 033/8429218

32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 10
tel. 033/8449748,50

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami Uprawniony wykonawca projektu
(uzgodnienia w zależności od rodzaju inwestycji dokonywane w  odpowiednich jednostkach)
 
Pozwolenie na budowę
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, rozbiórkowych
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu; Wydział Architektury
i Budownictwa
32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 10, 
tel 033/8449725
Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 32-602 Oświęcim,
ul. Łukasiewicza 4,
tel. 033/8444725