ul. Kościelecka

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim” – modernizacja ul. Kościeleckiej

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 czerwca 2020 r.

Kwota dofinansowania:
762.304,00 zł

Całkowita wartość inwestycji po końcowym rozliczeniu:
1.578.891,56 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu była rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Kościeleckiej w Oświęcimiu od skrzyżowania z ul. Jagiełły (DW948) do skrzyżowania z ul. Ceglaną na odcinku o długości 577 m wraz z przebudową skrzyżowań, istniejącej infrastruktury technicznej, budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów, budową oświetlenia i chodników.
Efektem przeprowadzonych prac jest przebudowana ulica, która poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynęła na usprawnienie ruchu kołowego.