Ul. Norwida

Nazwa projektu:
„Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim” – przebudowa ul. Norwida

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 grudnia 2020 r.
(Aneks nr 1 z dnia 29.12.2020 r.)

Kwota dofinansowania ogółem:
zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie: 614.136,00 zł
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 603.605,97 zł

Całkowita wartość inwestycji po końcowym rozliczeniu:
1.318.034,84 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu była przebudowa drogi gminnej – ul. Norwida w Oświęcimiu o długości 577 m wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, budową kanalizacji deszczowej, parkingów, przebudową zjazdów, budową oświetlenia i chodników.
Efektem przeprowadzonych prac jest przebudowana ulica, która poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynęła na usprawnienie ruchu kołowego.