Ul. Norwida

Nazwa projektu:
„Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim” – przebudowa ul. Norwida

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 grudnia 2020 r.
(Aneks nr 1 z dnia 29.12.2020 r.)

Kwota dofinansowania ogółem:
614.136,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:
1.274.253,69 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu jest przebudowa drogi gminnej – ul. Norwida w Oświęcimiu o długości 577 m wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, budową kanalizacji deszczowej, parkingów, przebudową zjazdów, budową oświetlenia i chodników.
Efektem przeprowadzonych prac będzie przebudowana ulica, która poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynie na usprawnienie ruchu kołowego.