ul. Polowiecka

Nazwa projektu:
Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski” – modernizacja ul. Polowieckiej

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
18 grudnia 2019 r.

Kwota dofinansowania:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.649.601,00 zł
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 2.648.971,97 zł

Całkowita wartość inwestycji po końcowym rozliczeniu:
5.974.731,31 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu była rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Polowieckiej w Oświęcimiu o długości 1213 m wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów, budową oświetlenia i chodników.
Efektem przeprowadzonych prac jest przebudowana ulica, która poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynęła na usprawnienie ruchu kołowego.