ul. Szpitalna

Nazwa zadania:
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data złożenia wniosku o dofinansowanie:
04.08.2020 r.

Kwota dofinansowania:
3.607.157,00 zł

Całkowita wartość inwestycji po końcowym rozliczeniu:
5.456.872,99 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu była przebudowa ok. 1800 m dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie przylegającym do ul. Szpitalnej w zakresie: jezdni dróg, chodników, parkingów, zieleni, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz placów zabaw, altan śmietnikowych, placów pod altany śmietnikowe i placów pod trzepaki.
Efektem przeprowadzonych prac jest przebudowana ulica, która poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynęła na usprawnienie ruchu kołowego.