ul. Szpitalna

Nazwa zadania:
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data złożenia wniosku o dofinansowanie:
04.08.2020 r.

Kwota dofinansowania ogółem:
3.607.157,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:
5.706.289,05 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu jest przebudowa ok. 1800 m dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w rejonie przylegającym do ul. Szpitalnej w zakresie: jezdni dróg, chodników, parkingów, zieleni, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz placów zabaw, altan śmietnikowych, placów pod altany śmietnikowe, placów pod trzepaki.
Efektem przeprowadzonych prac będzie przebudowana ulica, która poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynie na usprawnienie ruchu kołowego.