ul. Koszykowa

Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej 510764K w km od 0+073,10 do km 0+505,00 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW933 oraz skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1895K w km od 0+505,00 do 0+538,20) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim”

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

  • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Data otrzymania promesy:
31 marca 2022 r.

Kwota dofinansowania:
2.355.700,42 zł

Projekt obejmował rozbudowę ul. Koszykowej o długości ok. 470 m oraz przebudowę łącznika do ul. Zwycięstwa o długości ok. 240 m.

  • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Data podpisanie umowy o dofinansowanie:
28 września 2022 r.

Kwota dofinansowania :
zgodnie z umową o dofinansowanie: 606.468,00 zł
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 602.035,17 zł

Projekt obejmował rozbudowę ul. Koszykowej o długości ok. 470 m.

 

Całkowita wartość inwestycji po końcowym rozliczeniu:
3.080.186,43 zł

Opis projektu:
Inwestycja polegała na rozbudowie drogi, budowie poboczy, przebudowie skrzyżowań i zjazdów indywidualnych, odwodnieniu jezdni i chodnika, przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia. Efektem przeprowadzonych prac jest przebudowana ulica, która poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynęła na usprawnienie ruchu kołowego.