ul. Strzelecka

Nazwa projektu:
Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim” – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 lipca 2021 r.
(Aneks nr 1 z dnia 1 września 2021 r.)

Kwota dofinansowania zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie:
1.026.316,00 zł

Całkowita wartość inwestycji po końcowym rozliczeniu:
2.277.982,92 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu była budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Strzeleckiej w Oświęcimiu o długości 602 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie: jezdni dróg, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.
Efektem przeprowadzonych prac jest przebudowana ulica, która poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynęła na usprawnienie ruchu kołowego.