Dom Kultury Zasole

Nazwa projektu:
„Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu” 
Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1. Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 marca 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 
zgodnie z umową o dofinansowanie: 5.813.912,18 PLN
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 4.639.447,56 PLN

Kwota dofinansowania:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 3.189.940,29 PLN
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 2.584.606,40 PLN

Okres realizacji:
2017-2018

Charakterystyka i cel projektu:
Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku wraz z wyposażeniem, która pozwoli na stworzenie nowoczesnego budynku o lekkiej dla oka konstrukcji poprzez liczne okna i przeszklenia. Wokół budynku zagospodarowana zostanie przestrzeń zielona, wykonane zostaną utwardzone ciągi pieszo-jezdne oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca dla mieszkańców osiedla Zasole, które wpłynie na ich aktywizację kulturalną i społeczną poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku na cele utworzenia Domu Kultury dla osiedla Zasole.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na przestrzeń, a działalność prowadzona w obiekcie przyczyni się bezpośrednio do aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców i pozwoli na większą integrację mieszkańców. Nowy budynek nie zakłóci istniejącej tożsamości miejsca, ale w kreatywny sposób nada nowego charakteru temu miejscu.