E-urząd w Oświęcimiu


 Nazwa projektu:

„e-Urząd w Oświęcimiu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oś Priorytetowa 1. Warunki dla społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 

Beneficjent: Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 01.10.2010 r.
 

Całkowity koszt projektu: 1.360.957,20 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:1.020.717,90 PLN

Okres realizacji:  2010 – 2011

Charakterystyka projektu:
Projekt obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) który zakłada integrację wewnętrznych aplikacji Zarządzania Miastem wraz z systemem obiegu dokumentów (ESOD) oraz systemem interakcji z klientem (e-Urząd). Dodatkowo w związku z koniecznością dostosowania infrastruktury informatycznej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych do wymogów technicznych planowanego Systemu Informatycznego, projekt zakłada również zakup odpowiedniego sprzętu informatycznego.
Projekt będzie zrealizowany na terenie Miasta Oświęcim. Sprzęt wraz z oprogramowaniem zainstalowany zostanie w budynku należącym do Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Zaborskiej 2 w Oświęcimiu oraz w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych.

Celem głównym niniejszego przedsięwzięcia jest wdrożenie w Urzędzie Miasta Oświęcim oraz udostępnienie urzędnikom, mieszkańcom Miasta, a także przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Oświęcimia innowacyjnego narzędzia informatycznego – Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Dodatkowymi celami, jakie przyświecały władzom Miasta przed złożeniem wniosku i w trakcie jego realizacji były:

1. poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Oświęcim drogą elektroniczną,
2. podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez pracowników Urzędu Miasta Oświęcim,
3. obniżenie kosztów świadczenia przez Urząd Miasta usług publicznych,
4. zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
5. poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Oświęcim,
6. podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, w tym informacyjnymi, miasta Oświęcim,
7. podniesienie efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez Urząd Miasta, skrócenie czasu realizacji procedur,
8. usprawnienie obsługi mieszkańców miasta poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu oraz współpracujących z nim jednostek, a także stworzenie im możliwości komunikacji z Urzędem drogą elektroniczną.

 

 

Źródło: Wydział OR

6.12.2010