GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI RIPOK

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – RIPOK

ripok

Poprzez RIPOK rozumie się zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej
przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa
w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której
mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania
odpadów lub zapewniający:

 1. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie
  ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
  lub (…)”;
 2. przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie
  z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,
  spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie
  kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R1O, spełniającego
  wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4; lub
 3. składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
  zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
  o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości
  nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
  zmieszanych odpadów komunalnych.
  Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Miasta Oświęcimia jest
  Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z.o.o., ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.

W skład RIPOK wchodzi:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
  bioodpadów,
 • Instalacja do przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki i ich
  doczyszczania,
 • Instalacja do przetwarzania odpadów powstałych w związku z demontażem odpadów
  wielkogabarytowych.