gospodarka wodno-ściekowa – uchwały

Uchwała Nr XXX/482/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Uchwała Nr LVI/1089/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych