gospodarka wodno-ściekowa – uchwały

Uchwała Nr XXX/482/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Uchwała Nr LXI/976/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LXI/975/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.