gospodarka wodno-ściekowa – uchwały

Uchwała w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Uchwała w sprawie udzielania dotacji na budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Uchwała Nr LVI/1089/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych