Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim.

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

 

 

W skład Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 2 i 7 ustawy o rewitalizacji, wchodzą przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność społeczną, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) ankiety dostępnej na stronie Urzędu Miasta Oświęcim, 

b) zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27,28,

c) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28 lub wysyłanych na maila: brm@um.oswiecim.pl