Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim wraz z załącznikami. Opinie na temat dokumentów mogą Państwo wyrazić w dniach od 28 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. 
Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

 

W skład Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 2 i 7 ustawy o rewitalizacji, wchodzą przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność społeczną, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

a) ankiety dostępnej pod linkiem i w formacie pdf

b) uwag ustnych zbieranych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany jest w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27,28

c) uwag zbieranych w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany jest w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28 lub wysyłanych na maila: brm@um.oswiecim.pl (formularz do pobrania poniżej).

Przed wypełnieniem ankiety lub formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim dostępnym poniżej!
 

Projekt Uchwały

Zalacznik Nr 1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Oswiecim

Ankieta Dot. Projektu Uchwały

Formularz Uwag Dot. Projektu Uchwały