Nabór członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w naborze na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim, odbywającym się w dniach od 1 marca do 30 marca 2017 r.
Komitet Rewitalizacji Miasta Oświęcim stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

W skład Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 5-10 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim wchodzą m.in.

  • przedstawiciele delegowani przez Rady Osiedli obejmujące swoim zasięgiem tereny znajdujące się w obszarze rewitalizacji, tj. Osiedle Wschód, Osiedle Południe, Osiedle Zachód, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zasole, Osiedle Stare Stawy oraz Osiedle Domki Szeregowe,
  • przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić w obszarze rewitalizacji Miasta Oświęcim działalność społeczną,
  • przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić w obszarze rewitalizacji Miasta Oświęcim działalność gospodarczą,
  • przedstawiciele środowiska naukowego i środowiska architektonicznego oraz urbanistów,
  • mieszkańcy Miasta Oświęcim, nie będący członkami stowarzyszeń i niepracujący w jednostkach organizacyjnych Miasta Oświęcim,
  • przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, których nieruchomości znajdują się w obszarze rewitalizacji Miasta Oświęcim. 

Nabór kandydatów odbywa się przez złożenie pisemnej deklaracji, której wzór znajduje się poniżej.

Deklaracje powinny zostać złożone na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta, ul. Zaborska 2, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Urząd Miasta Oświęcim, Biuro Rozwoju Miasta, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, „dot. nabór na członka Komitetu Rewitalizacji”
lub wysłane pocztą na adres korespondencyjny Urzędu (decyduje data wpływu do UM).

Informacje dot. naboru członków Komitetu Rewitalizacji można uzyskać w Biurze Rozwoju Miasta przy ulicy Zaborskiej 2, pokój 27-28 lub pod numerem telefonu 33 842 91 28 bądź drogą elektroniczną brm@um.oswiecim.pl.

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim dostępnym poniżej!

 

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Deklaracja Przystapienia.pdf

Deklaracja Przystapienia.odt