Nowa kanalizacja w Dworach

Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Dwory-Kruki” w Oświęcimiu”

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa

Beneficjent: Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 8 lipca 2011 r.

Całkowity koszt projektu: 7.047.748,11 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.929.238,60 PLN

Okres realizacji: 2011 – 2013 

Charakterystyka projektu:

Inwestycja obejmuje: 
– budowę kanalizacji sanitarnej o długości 6,75 km oraz 5 przepompowni ścieków,
– wykupy gruntów pod przepompownie oraz drogi dojazdowe,
– nadzór inwestorski
– opracowanie Studium Wykonalności
– działania promocyjne,

W wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 959 osób. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego części miasta objętej projektem, poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego.