Nowe spojrzenie na biblotekę – budowa Galeri Książki

Nazwa projektu:
„Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu
  wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3: Turystyka  i przemysł kulturowy, Działanie 3.3: Instytucje kultury.

Schemat A: 
Rozwój infrastruktury kulturalnej
 

 

Beneficjent:
Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
5 luty 2009 r.
.
 

Całkowity koszt projektu:
16.553.433,87 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12.241.656,71 PLN

 

Okres realizacji:  2009 – 2011 

 

Charakterystyka projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– budowę budynku biblioteki
– budowę drogi dojazdowej i ciągów pieszych do budynku
– budowę przyłączy (wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, ciepła)
– budowę obiektów małej architektury przy ciągach komunikacyjnych
– wyposażenie nowego obiektu
– nadzory (autorski, części elektryczne)
– promocję projektu 

Nowy budynek MBP będzie obiektem czterokondygnacyjnym, zlokalizowanym w centrum miasta. Wnętrze biblioteki kształtowane jest wokół otwartych przestrzeni komunikacyjnych i stanowić będzie miejsce spotkań mieszkańców. Zastosowane rozwiązania architektoniczne budynku zupełnie nie kojarzą się z tradycyjną biblioteką, łamią powszechny schemat postrzegania biblioteki jako „zamkniętej fortecy”. Obiekt będzie wyposażony w wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych z nowoczesnym podejściem do instytucji kultury.