Nowe targowisko

 

Nazwa projektu:

„Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu”- projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Beneficjent: Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17 wrzesień 2012r.

Całkowity koszt projektu: 2.816.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.000.000,00 PLN

Okres realizacji: 2012-2013

Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
-wymianę nawierzchni  
-budowę wiaty ze stanowiskami handlowymi i instalacja elektryczną
-budowę budynku socjalno-magazynowego wraz z instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej, wodną, wentylacji mechanicznej
-wykonanie elementów małej architektury: ławki kosze na śmieci, latarnie parkowe, stoiska handlowe
-budowę i przebudowę infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego, teletechniczne
– promocję projektu

W wyniku realizacji projektu ulegną poprawie warunki prowadzenia handlu. Inwestycja przyczyni się do stworzenia korzystnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.