Park Pojednania Narodów

 
Nazwa projektu:
„Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów Oświęcimiu (etap I)”  
Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu,
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów
 
Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
5 październik 2017 r.
 
Całkowita wartość projektu:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 3.342.721,75 PLN
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 4.046.509,88 PLN
 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.255.000,00 PLN
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 2.254.999,96 PLN
 
Okres realizacji:
2017-2018
 
Charakterystyka projektu:
Planowana inwestycja jest elementem szerszego projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. Obecne działania stanowią I etap zagospodarowania przestrzeni nieurządzonego terenu zielonego przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: stworzenie miejsca do wypoczynku i biernej rekreacji poprzez budowę ścieżek spacerowych, elementów małej architektury stanowiących wyposażenie parkowe. Na obrzeżach inwestycji znajdować się będą 3 place spotkań, toalety publiczne oraz przebudowany zostanie istniejący parking i napowietrzna linia SN. Wykonane zostanie oświetlenie terenu oraz niezbędne przyłącza wod-kan.
 
Efektem przeprowadzonych prac będzie zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno – kulturalną.