Park&Ride

 
 
 
 
 
 
Nazwa projektu:
„Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” 
Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa , Działanie 7.2. Transport kolejowy,
Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr
 
Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
21 grudnia 2017 r.
 

Całkowita wartość projektu:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 16.823.529 PLN
zgodnie z aneksami do umowy o dofinansowanie i końcowym rozliczeniem: 20.606.966,51 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 14.299.999,47 PLN
zgodnie z aneksami do umowy o dofinansowanie i końcowym rozliczeniem: 14.288.350,74 PLN

Okres realizacji:
2017-2019
 
Charakterystyka i cel projektu:
Inwestycja polegała na budowie wielopoziomowego parkingu typu Park&Ride, w miejscu byłego hotelu Glob. Parking posiada 4 kondygnacje nadziemne, w ramach których powstały stanowiska postojowe dla 300 samochodów. W ramach parkingu powstało także 59 stanowisk dla rowerów, skuterów i motocykli. W budynku wykonano również sanitariaty, pomieszczenia obsługi parkingu wraz z częścią socjalną i sanitarną oraz pomieszczenia techniczne, takie jak serwerownia i pomieszczenie akumulatorów fv. W ramach projektu została przebudowana ul. Powstańców Śląskich, w celu umożliwienia dojazdu do obiektu.
 
Efektem przeprowadzonych prac jest nowa infrastruktury o charakterze węzła przesiadkowego, która służy mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. Poprawie uległa także estetyka okolicy dworca kolejowego.