Przedłużenie naboru kart projektów rewitalizacyjnych

 

W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 do 20 maja 2016 r. został przedłużony nabór kart projektów planowanych do realizacji w ramach wyznaczonych czterech obszarów rewitalizacji: Obszar Chemików, Obszar Stare Miasto, Obszar Kamieniec – Pileckiego oraz Obszar Tereny pokolejowe.

Beneficjentami przedsięwzięć mogą być m.in.: instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, kościoły i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przedsiębiorcy itp.

Karty projektów należy zgłaszać w formie papierowej i elektronicznej na przygotowanych formularzach w następujący sposób:

• w pliku tekstowym (w formacie .doc., .docx.) na adres e-mail: brm@um.oswiecim.pl oraz

• oryginalny dokument opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania projektodawcy w Dzienniku Podawczym tut. Urzędu, przy ul. Zaborskiej 2 lub skan oryginalnego dokumentu (skan w jednym pliku w formacie .pdf.), na adres e-mail: brm@um.oswiecim.pl.

W czasie trwania naboru projektów rewitalizacyjnych pytania można zgłaszać do pracowników Biura Rozwoju Miasta tutejszego Urzędu poprzez:
• adres e-mail: brm@um.oswiecim.pl,
• kontakt telefoniczny: 33 842 91 28 (Biuro Rozwoju Miasta) w godzinach pracy urzędu,
• osobiście w Biurze Rozwoju Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój nr 27,28 (II piętro).

Regulamin naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 wraz z kartą projektową, przy pomocy której można zgłaszać przedsięwzięcia został umieszczony poniżej.

Karta Projektu Wzór

Regulamin Naboru