Park Pokoju

logo funduszy europejskich, logo Małopolski, flaga RP, flaga UE

Nazwa projektu:
„Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”
Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
31 października 2019 r.

Całkowita wartość projektu:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 8.765.473,56 PLN
zgodnie z aneksami do umowy o dofinansowanie i końcowym rozliczeniem: 7.932.175,46 PLN

Kwota dofinansowania:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 5.808.207,42 PLN
zgodnie z aneksami do umowy o dofinansowanie i końcowym rozliczeniem: 4.940.589,51 PLN

Okres realizacji:
2019-2021

Charakterystyka i cel projektu:
Przedmiotowa inwestycja, stanowiąca element szerszego projektu rewitalizacyjnego pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, polegała na zagospodarowaniu powierzchni ok. 7 ha zalesionego terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Al. Tysiąclecia na park o funkcji rekreacyjnej – Park Pokoju. Działania te stanowiły I etap zagospodarowania całego obszaru, stanowiącego niegdyś strefę buforową pomiędzy Zakładami Chemicznymi a Osiedlem Chemików. Zakres prac obejmował w szczególności rozbiórkę będącego w złym stanie technicznym budynku świetlicy, demontaż istniejących obiektów małej architektury, rozebranie istniejących fragmentów ogrodzeń i nawierzchni ścieżek, wykonanie nowych nawierzchni ścieżek pieszych i rowerowych, montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci młodszych oraz placu zabaw dla dzieci starszych, przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną, stworzenie stawu z fontanną pływającą, przebudowę tzw. górki wieloryb, montaż obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze, ławki), wycięcie części istniejących drzew, pielęgnację istniejącego drzewostanu, nowe nasadzenia drzew i krzewów, siew trawników parkowych oraz wykonanie ogrodzenia parku.

Głównym celem projektu była rewitalizacja fragmentu obszaru miasta, który nie pełni już funkcji pomocniczej wobec terenu przemysłowego oraz nadanie mu nowej funkcji, co wiązało się również bezpośrednio z poprawą jego estetyki.