Tablice informacji pasażerskiej

logo funduszy europejskich, logo Małopolski, flaga RP, flaga UE

Nazwa projektu:
„Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”
Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski, spr.

Beneficjent:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Partner:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
18 grudnia 2019 r.

Całkowita wartość projektu:
4.716.446,99 zł, w tym:
wartość zadań realizowanych przez Miasto Oświęcim 1.618.986,99 zł

Kwota dofinansowania:
3.426.612,96 zł, w tym:
dofinansowanie zadań realizowanych przez Miasto Oświęcim 1.286.176,83 zł

Okres realizacji:
2019-2021

Charakterystyka i cel projektu:
Planowana inwestycja jest kompleksowym przedsięwzięciem mającym na celu zwiększenie roli transportu miejskiego jako alternatywnego środka transportu przyjaznego podróżnym i środowisku. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (Lider), a Miastem Oświęcim (Partner) na terenie miasta Oświęcim. Po stronie Lidera zakłada się zakup 1 nowoczesnego autobusu elektrycznego (o pojemności co najmniej 75 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą do ładowania, natomiast po stronie Partnera modernizację 11 kluczowych przystanków komunikacji miejskiej poprzez montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej oraz wyposażenie 3 przystanków w stacjonarne biletomaty. Projekt zakłada szereg usprawnień dla osób niepełnosprawnych oraz pozytywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.