Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

 
 
 
 
 
 
Nazwa projektu:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”
Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
 
Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
13 czerwiec 2017 r.
 
Całkowita wartość projektu:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 5.321.833,57 PLN
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 4.575.568,15 PLN
 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 3.011.449,61 PLN
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 2.479.720,96 PLN
 
Okres realizacji:
2017-2019
 
Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowej, głębokiej termomodernizacji w 7 obiektach użyteczności publicznej (Przychodnia Rejonowej nr 1 i 3; Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu; budynek Harcówki przy Szkole Podstawowej nr 4; Przedszkole Miejskie nr 7, 14 i 15). Wykonane zostaną: docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, instalacja solarna w budynku ŚDS, wymiana wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania. 
 
Efektem przeprowadzonych prac będzie podniesienie jakości użytkowej budynków. Nowe odświeżone elewacje poprawią walory estetyczne obiektów.