Dotacje 2021

młode osoby tańczące na scenie w czasie imprezy plenerowejOGŁOSZENIA KONKURSÓW

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVIII/334/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021

3. Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 7 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji n/w zadań:

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych

Turystyka i krajoznawstwo:
– Organizacja spacerów turystycznych po mieście Oświęcim
– Organizacja rowerowych wycieczek turystycznych po Aglomeracji Oświęcimskiej

Szczegóły konkursu

Zestawienie przyznanych dotacji


2. Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 24 lutego 2021 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji n/w zadań:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
– przedsięwzięcia kulturalne – organizacja na terenie miasta Oświęcim imprez artystycznych i wydarzeń kulturalnych
– opracowanie wydawnictw

Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych
Szczegóły konkursu

Zestawienie dotacji


1.Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 26 listopada 2020r. otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji n/w zadań:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
– prowadzenie szkolenia sportowego
– organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci
– organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym
– szczegóły konkursu

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
– wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
– organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

– szczegóły konkursu

Ochrona i promocja zdrowia, w tym:
– propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
– ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
– poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, w tym również znajdującymi się w terminalnym okresie choroby
– szczegóły konkursu

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym:
– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych.
– szczegóły konkursu

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
– utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu
– opieka nad bezdomnymi kotami
– szczegóły konkursu

Konkursy są dostępne w generatorze wniosków Witkac.pl

Konkursy ofert na pozostałe zadania wykazane w “Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021” (zobacz) zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zestawienie przyznanych dotacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

2. Ochrona i promocja zdrowia,

3.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zestawienie przyznanych dotacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zestawienie przyznanych dotacji

Otwarty konkurs ofert na zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój społeczności i wspólnot lokalnych

Zestawienie przyznanych dotacji

Otwarty konkurs ofert na zadania w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój społeczności i wspólnot lokalnych oraz turystyki i krajoznawstwa

Zestawienie przyznanych dotacji