Wydział Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady, decyzji administracyjnych oraz prowadzenie kontroli wynikających z przepisów o ochronie środowiska, prawa wodnego i prawa geologicznego, w zakresie objętym właściwością organów miasta,
2) przygotowywanie projektów uchwał rady, decyzji administracyjnych oraz prowadzenie kontroli wynikających z przepisów określających zasady postępowania z odpadami w zakresie objętym właściwością organów miasta,
3) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów, a w szczególności;
     a) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta,
     b) opiniowanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta i oddanych w użytkowanie,
     c) wnioskowanie o udzielenie Miastu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta,
     d) nadzór na właściwym stanem zadrzewienia i zakrzewienia na terenach miejskich,
     e) naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, z terenów nie stanowiących własności Miasta.
4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni poprzez koordynację pielęgnacji oraz urządzania,
5) prowadzenie spraw związanych z Natura 2000 w zakresie zieleni.
6) koordynacja spraw związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających,
7) przygotowywanie w zakresie kanalizacji deszczowej:
     a) warunków technicznych dla inwestycji,
     b) opinii do projektów zagospodarowania terenu,
     c) opinii do projektów budowlano-wykonawczych dot. budowy, modernizacji sieci i przyłączy.
8) prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków do wód i ziemi,
9) koordynacja spraw związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji sanitarnej, do czasu jej przekazania na własność lub wyposażenie miejskiej jednostce organizacyjnej,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
11) uzgadnianie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód,
12) koordynacja spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem kąpielisk,
13) prowadzenie spraw związanych z dochodami z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatkami na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
14) inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ekologicznych i prowadzenie akcji społecznych w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
15) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
16) współpraca z zarządami pracowniczych ogrodów działkowych, stowarzyszeniami ekologicznymi oraz spółkami wodnymi
17) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
     a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dla organów miasta w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych w tym zakresie,
     b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia na świadczenie usług w zakresie określonym ustawą,
     c) koordynacja działań kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawy przez właścicieli nieruchomości,
     d) realizacja zadań związanych z budową, utrzymaniem i eksploatacją grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
     e) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście ze szczególnym uwzględnieniem:
• oczyszczania dróg i terenów stanowiących własność miasta,
• opróżniania i mycia koszy,
• dbałości o estetykę i porządek słupów i tablic ogłoszeniowych,
• inicjowanie i koordynacja akacji społecznych,
18) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt, a w szczególności:
     a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
     b) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań lub okrutnego traktowania,
     c) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
     d) koordynacja akcji czipowania psów,
19) koordynacja spraw w zakresie deratyzacji i odkomarzania na terenie miasta,
20) udział w programach pomocowych, np. w zakresie prac społecznie użytecznych lub prac publicznych,
21) promocja miasta na podstawie podjętych działań z zakresu ochrony środowiska,
22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji w szczególności na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej,
23) prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
24) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania szaletów miejskich,
25) prowadzenie spraw związanych z elementami małej architektury ( kosze, ławki),
26) koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a w szczególności:
     a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
     b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
     c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
     d) ustalania i określania zobowiązań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
     e) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
     f) wystawianie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór nad tytułami oddanymi do Urzędu Skarbowego,
     g) prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, czynności sprawdzających,
     h) prowadzenie księgowości analitycznej opłaty za gospodarowanie odpadami,
     i) wydawanie zaświadczeń w sprawach wymienionych w ordynacji podatkowej.
27) koordynacja postępowania w sprawie usuwania z dróg publicznych, stref ruchu, stref zamieszkania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane