Sesja Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 25 maja 2022

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 25 maja 2022 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2021 – druk nr 840/22.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 873/22,

5.2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2021 r. – druk nr 872/22,

5.3. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu w drodze wniesienia wkładu pieniężnego objęcie w zamian nowych udziałów przez Miasto Oświęcim – druk nr 871/22,

5.4. zmiany uchwały nr XLIII/691/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2022 r. – druk nr 874/22,

5.5. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – druk nr 876/22,

5.6. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 875/22,

5.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych Oświęcimiu – druk nr 877/22,

5.8. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Karola Olszewskiego 30-38 w Oświęcimiu z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej – druk nr 878/22,

5.9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – druk nr 879/22,

5.10. zmiany Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 880/22,

5.11. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. – druk nr 881/22.

6. Interpelacje:

      6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

      6.2. interpelacje radnych.

7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Koszt