KINO PLENEROWE NA RYNKU 2021

kiedy: 6 sierpnia 2021 - 8 sierpnia 2021

w godzinach - 18:30 - 18:30

gdzie: Rynek w Oświęcimiu

Urząd Miasta Oświęcim po raz kolejny zaprasza na oświęcimski Rynek do kina plenerowego na leżakach.
Tym razem zapraszamy na dwa kinowe weekendy. Jeden w dniach 2-4 lipca, a drugi 6-8 sierpnia 2021 roku.
Już dzisiaj warto zaplanować sobie te terminy 
W ramach prezentacji kinowych zaprezentowany zostanie codziennie jeden film dla dzieci – o godz. 19.00 i jeden dla dorosłych o 20.30.
Oczywiście – wstęp wolny!
Uwaga – ilość miejsc w kinie plenerowym ograniczona!
Prosimy pamiętać również o zachowaniu stosownej odległości między leżakami. 

REPERTUAR:

Pierwszy weekend: 

02.07.2021r. (piątek)
godz. 19.00 – Sekretny świat kotów.
godz. 20.30 – Dzień matki

03.07.2021r. (sobota)
godz. 19.00 – Wiking i magiczny miecz.
godz. 20.30 – Jutro będziemy szczęśliwi

04.07.2021r. (niedziela)
godz. 19.00 – Urwis
godz. 20.30 – Moja gwiazda

 

Drugi weekend: 

06.08.2020r. (piątek)
godz. 19.00 – Corgi, Psiak królowej.
godz. 20.30 – Pełnia życia

07.08.2020r. (sobota)
godz. 19.00 – Patryk
godz. 20.30 – Moje wielkie greckie wesele 2

08.08.2020r. (niedziela)
godz. 19.00 – Mała wielka stopa.
godz. 20.30 – Odyseja

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE  Kina Letniego na Rynku”

I. Informacje ogólne:

1. Organizator: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2

2. Termin i miejsce: 2 – 4 lipca oraz 6 – 8 sierpnia – Rynek Główny w Oświęcimiu

II. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie kina plenerowego. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania transmisji zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kina plenerowego poprzez określenie zasad zachowania się osób tam przebywających.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie kina plenerowego:

1. Pokazy odbywające się na terenie kina plenerowego mają charakter otwarty z ograniczoną ilością miejsc.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w kinie plenerowym na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

3. Osoby przebywające na terenie kina plenerowego podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.

4. Nad bezpieczeństwem uczestników kina plenerowego czuwać będą służby porządkowe Organizatora.

5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie kina plenerowego zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

6. Widzowie na terenie kina plenerowego powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa

7. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren kina plenerowego, bez podawania uzasadnienia osobom:

a) zachowującym się agresywnie,

b) których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,

c) których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób.

8. Zakazane jest: 

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie kina plenerowego,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kina plenerowego,

9. Zabrania się wnoszenia i posiadania:

a. napojów alkoholowych

b. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

c. materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych;

d. materiałów pożarowo niebezpiecznych;

e. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

10. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. Psy przebywające na terenie imprezy powinny być na smyczy. Nie mogą zajmować miejsc na leżakach.

11. Zakazuje się wprowadzania rowerów oraz przypinania rowerów do barierek ochronnych, wygradzających miejsce imprezy.

12. Osoby przebywające na terenie kina plenerowego mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie kina plenerowego na własne ryzyko.

13. Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, epidemia, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kina plenerowego.

16. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej na terenie kina plenerowego.

17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatorów lub służby porządkowe Organizatorów przedsięwzięcia oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

18. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

19. Wizerunek osób przebywających na terenie kina plenerowego może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, m.in. na stronie internetowej: oswiecim.pl oraz na miejskim facebooku.

20. Regulamin kina plenerowego udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej: oswiecim.pl

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz zmian w programie imprezy.

22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

23. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Miasta Oświęcim

Lokalizacja