Sesja Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 25 listopada 2020

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 500/20,

4.2. uchwalenia ,,Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Oświęcim na lata 2021-2026 – druk nr 501/20,

4.3. uchwalenia wieloletniego „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oświęcimiu” – druk nr 503/20,

4.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych Oświęcimiu – druk nr 510/20,

4.5zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVI/278/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/344/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 502/20,

4.6. wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Oświęcim w skład której wchodzą Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów, Gmina Chełmek – druk nr 506/20,

4.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 507/20,

4.8. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 508/20,

4.9wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 509/20,

4.10. zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 511/20,

4.11zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 – Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. – druk nr 512/20.

5. Interpelacje:

5.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

5.2. interpelacje radnych.

6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6423/dokument/24527

Koszt