Sesja Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 24 lutego 2021

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 24 luty 2021 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina – druk nr 564/21,

4.2. zmiany uchwały Nr XXX/465/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2021 rok – druk nr 565/21,

4.3. zmiany uchwały Nr XXX/466/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2021 – druk nr 566/21,

4.4. zmiany uchwały Nr XXX/468/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2021 rok – druk nr 567/21,

4.5. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Oświęcimiu za 2020 r. – druk nr 568/21,

4.6. przystąpienia Miasta Oświęcim do opracowania i wdrożenia ,,Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” – druk nr 576/21,

4.7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2021 r. – druk nr 577/21,

4.8. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 578/21,

4.9. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu przy ul. B. Prusa – druk nr 579/21,

4.10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamkowej – druk nr 580/21,

4.11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mieszka I 12a – druk nr 581/21,

4.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o najem części nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 z dotychczasowym najemcą – druk nr 582/21,

4.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych Oświęcimiu – druk nr 583/21,

4.14. zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 569/21,

4.15. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 570/21,

4.16. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 571/21,

4.17. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego – pomieszczenia magazynowego na czas nieoznaczony – druk nr 572/21,

4.18. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 584/21,

4.19. rozpatrzenia petycji – druk nr 585/21,

4.20. kontroli wydatków z budżetu miasta związanych z powstaniem pawilonu usługowo-handlowego ,,Cafe Rynek” oraz dochodów z tytułu najmu ww. obiektu za okres jego funkcjonowania – druk nr 573/21,

4.21. zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 574/21,

4.22. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. – druk nr 575/21.

5. Interpelacje:

         5.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

         5.2. interpelacje radnych.

6. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6423/dokument/25956

Koszt