Sesja Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 26 stycznia 2022

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2021 – druk nr 798/22.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Oświęcimskiego – druk nr 795/22,

5.2. pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części drogi gminnej ul. mjr. Piotra Szewczyka w Oświęcimiu poprzez wyłączenie jej z użytkowania – druk nr 801/22,

5.3. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 793/22,

5.4. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 796/22,

5.5sprzedaży nieruchomości przy ul. Leszczyńskiej – druk nr 799/22,

5.6sprzedaży nieruchomości u zbiegu ul. Męczeństwa Narodów i ul. Leszczyńskiej – 800/22,

5.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntów położonych Oświęcimiu – druk nr 803/22,

5.8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim – druk nr 805/22,

5.9uchylenia uchwały Nr V/63/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2015 r. sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Oświęcim wraz z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji – druk nr 790/22,

5.10. uchylenia uchwały Nr XLVII/919/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. sprawie działań antysmogowych Miasta Oświęcim ograniczających niską emisję – druk nr 791/22,

5.11. zmiany uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 804/22,

5.12. przyjęcia Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierającego elementy planu mobilności miejskiej – druk nr 792/22,

5.13. petycji – druk nr 794/22,

5.14zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 797/22,

4.15. zmiany Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 806/22,

4.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. – druk nr 802/22.

6Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2021 r.

7. Interpelacje:

7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

7.2. interpelacje radnych.

8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6423/dokument/31601

Koszt