Sesja Rady Miasta Oświęcim

Budynek urzędu miasta

kiedy: 29 maja 2024

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 29 maja 2024 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury

w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście Oświęcim za rok 2023 – druk nr 5/24.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 12/24,

5.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr LXVIII/1059/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2023 r. – druk nr 18/24,

5.3. przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” – druk nr 13/24,

5.4. zmiany uchwały Nr LXX/1100/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2024 r. – druk nr 15/24,

5.5. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 10/24,

5.6wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 6/24,

5.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 7/24,

5.8zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2023 r. – druk nr 11/24,

5.9. udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Sambor w obwodzie lwowskim w Ukrainie – druk nr 22/24,

5.10wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 10 lat gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Rydla – druk nr 16/24,

5.11wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu – druk nr 17/24,

5.12. zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jego przebiegu – druk nr 9/24,

5.13. uzgodnienia inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowanej w ramach zadania pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” – druk nr 8/24,

5.14zmiany uchwały nr I/5/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim – druk nr 14/24,

5.15. zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 20/24,

5.16. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. – druk nr 21/24,

6. Interpelacje:

      6.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

      6.2. interpelacje radnych.

7. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6840/dokument/45246

Koszt