Sesja Rady Miasta Oświęcim odbywająca się w dniu 24 kwietnia 2019 r.

kiedy: 24 kwietnia 2019

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Sprawozdanie z realizacji działań antysmogowych w zakresie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim za 2018 r. – druk nr 140/19.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” – druk nr 141/19.

6. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji ,,Rocznego programu współpracy samorządu organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 148/19.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim sporządzona za 2018 r. – druk nr 157/19.

8Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

8.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej – druk nr 135/19,

8.2. przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oświęcimiu w szkołę Podstawową Sportową z oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oświęcimiu – druk nr 131/19,

8.3. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu za 2018 r. – druk nr 146/19,

8.4. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu – druk nr 151/19,

8.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją okolicznościowych obchodów setnej rocznicy powołania Polskiej Policji Państwowej – druk nr 142/19,

8.6organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic świąt – druk nr 134/19,

8.7wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim a Miastem Rybnik dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Miasta Rybnik – druk nr 136/19,

8.8wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim a Gminą Kęty dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Gminy Kęty – druk nr 137/19,

8.9wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim a Gminą Brzeszcze dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Gminy Brzeszcze – druk nr 138/19,

8.10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 155/19,

8.11. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 156/19,

8.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych Oświęcimiu – druk nr 153/19,

8.13. wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr I w budynku przy ulicy Zawidzkiego 2 w Oświęcimiu z równoczesną sprzedażą ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 154/19,

8.14wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 143/19,

8.15. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 144/19,

8.16. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 145/19,

8.17. kontroli prawidłowości wydatkowania środków na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych przez Oświęcimskie Centrum Kultury w 2018 r. – druk nr 152/19,

8.18zmiany Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029 – druk nr 150/19,

8.19. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 – Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. – druk nr 149/19.

9. Interpelacje:

         9.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

         9.2. interpelacje radnych.

10. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

11. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/BIP.aspx?Sel=6423&ident=17077

Koszt