Sesja Rady Miasta Oświęcim odbywająca się w dniu 25 stycznia 2021 r.

kiedy: 25 stycznia 2021

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2020 – druk nr 547/21.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. zmiany Statutu Miejskiego Żłobka nr 1 w Oświęcimiu – druk nr 548/21,

5.2. zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania – druk nr 549/21,

5.3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim Gminą Brzeszcze w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestników z terenu Gminy Brzeszcze – druk nr 552/21,

5.4. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 550/21,

5.5. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 551/21,

5.6. zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim – druk nr 553/21,

5.7. udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP – na remont muru Cmentarza Parafialnego w Oświęcimiu – etap II – druk nr 554/21,

5.8. wystąpienia do Zarządu Województwa Małopolskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze Miasta Oświęcim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – druk nr 555/21,

5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych Oświęcimiu – druk nr 556/21,

5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości – druk nr 557/21,

5.11. zmiany uchwały Nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim – druk nr 558/21,

5.12. skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim – druk nr 560/21,

5.13. zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim – druk nr 559/21,

5.14. zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 561/21,

5.15. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. – druk nr 562/21.

6Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2020 r.

7. Interpelacje:

         7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

         7.2. interpelacje radnych.

8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6423/dokument/25511

Koszt