Sesja Rady Miasta Oświęcim odbywająca się w dniu 26 luty 2020 r.

kiedy: 26 lutego 2020

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2019 – druk nr 345/20,

5. Informacja na temat realizacji zadania pn. ,,Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” – druk nr 346/20.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

6.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk nr 343/20,

6.2. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Oświęcimiu za 2019 r. – druk nr 344/20,

6.3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2020 r. – druk nr 347/20,

6.4. zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania – druk nr 348/20,

6.5. zmiany uchwały Nr XIV/261/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 354/20,

6.6. ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 355/20,

6.7. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 356/20,

6.8. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 349/20,

6.9. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 350/20,

6.10. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 351/20,

6.11. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Spadzistej – druk nr 357/20,

6.12. sprzedaży nieruchomości przy ul. Górnickiego – druk nr 358/20,

6.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu – druk nr 359/20,

6.14zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 353/20,

6.15zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 – Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. – druk nr 352/20.

7. Interpelacje:

         7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

         7.2. interpelacje radnych.

8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6423/dokument/21332

Koszt