Sesja Rady Miasta Oświęcim odbywająca się w dniu 27 maja 2020 r.

kiedy: 27 maja 2020

w godzinach - 14:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 27 maja 2020 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XVIII, XIX, XX, XXI, XXII sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji “Rocznego programu współpracy miasta Oświęcim organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego” – druk nr 377/20.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim za 2019 r. – druk nr 378/20.

6. Roczna ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2020 – druk nr 406/20.

7. Sprawozdanie z realizacji działań antysmogowych w zakresie ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim za 2019 r. – druk nr 379/20.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

8.1. zmiany uchwały Nr XVI/276/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2020. – druk nr 382/20,

8.2. zmiany uchwały Nr XVI/274/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2020 r. – druk nr 383/20,

8.3. zmiany uchwały Nr XVI/273/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2020 r. – druk nr 385/20,

8.4przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań tym zakresie – druk nr 360/20,

8.5. podwyższenia kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 390/20,

8.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2019 rok – druk nr 402/20,

8.7. wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Miasta Oświęcim do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin pod nazwą ,,Forum Małopolski Zachodniej” – druk nr 362/20,

8.8zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XII/215/19 z dnia 26 września 2019 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 384/20,

8.9. zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XVI/278/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu – druk nr 387/20,

8.10. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – druk nr 386/20,

8.11wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 403/20,

8.12wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 404/20,

8.13wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 405/20,

8.14. nadania nazwy dla ronda w Mieście Oświęcim – druk nr 401/20,

8.15wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – druk nr 393/20,

8.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ceglanej – druk nr 395/20,

8.17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ceglanej – druk nr 396/20,

8.18. sprzedaży nieruchomości przy ul. Sadowej – druk nr 394/20,

8.19. sprzedaży nieruchomości przy ul. Sikorskiego – druk nr 397/20,

8.20. sprzedaży nieruchomości w rejonie ul. Zaborskiej – druk nr 398/20,

8.21. sprzedaży nieruchomości przy ul. St. Leszczyńskiej – druk nr 399/20,

8.22. sprzedaży nieruchomości przy ul. Czecha – druk nr 400/20,

8.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych Oświęcimiu – druk nr 392/20,

8.24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego Oświęcimiu przy ul. Nojego na okres do dnia 30 września 2020 r. – druk nr 407/20,

8.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres do dnia 31 października 2020 r. – druk nr 391/20,

8.26kontroli wykorzystania środków z budżetu miasta przeznaczonych na remont Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Oświęcimiu w latach 2018-2019 – druk nr 365/20,

8.27. rozpatrzenia petycji – druk nr 410/20,

8.28. przyjęcia Rezolucji Rady Miasta Oświęcim w sprawie budowy pomnika św. Jana Pawła II w Oświęcimiu w miesiącu setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Ojca Świętego Jana Pawła II – druk nr 411/20,

8.29zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 408/20,

8.30zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 – Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. – druk nr 409/20.

9. Interpelacje:

         9.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

         9.2. interpelacje radnych.

10. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

11. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6423/dokument/22240

Koszt