SPŁYW NA BYLE CZYM byle po Sole

kiedy: 28 maja 2024 - 27 lipca 2024

gdzie: Bulwary nad Sołą

Miasto Oświęcim wspólnie z Oświęcimskim Centrum Kultury  zaprasza na pierwszy oświęcimski „SPŁYW NA BYLE CZYM byle po Sole” oraz koncert szantowy zespołów DRAKE i EKT GDYNIA 

termin: 27.07.2024 (sobota) od godz. 13.00 

miejsce: Bulwary na Sołą – teren zielony między „nowym” mostem, a kładką pieszą ze schodami

Program imprezy:
13.00 – otwarcie imprezy
14.00 – 15.30  spływ złóg po rzecze Sole 
14.00 – 17.00 animacje, zabawy, konkursy
17.00 – wręczenie nagród za spływ 
17.30 – koncerty szantowe DRAKE I EKT GDYNIA 

Lista załóg przyjętych na spływ:

1. ZASOLENI PIRACI

2. SPŁYWACY

3. DZIADERSI

4. RIDERBIKE – PIRACI ROWEROWI

5. EKIPA Z TYTANIKA

6. PALETY DO METY

7. PSY TIREM

8. RZECZNE REKINY

9. PIŁACI Z KARAIBÓW

10. MORSEUSZE

11. PODCHMIELENI

12. PARTNERS IN CRIME

13. WYŚCIGOWE DZIUBY

14. MANDŻUR

15. NIE MA FAL

16. POZYTYWNI (S)PŁYWACY

 

Organizatorzy:

  • Wydział Promocji Miasta Oświęcim
  • Oświęcimskie Centrum Kultury

Współorganizatorzy:

  • Miejskie WOPR
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu
  • YACHT CLUB OPTY z Chełmu Śląskiego

Sponsorzy:

 

 

Patroni medialni:

  • Głos Ziemi Oświęcimskiej
  • Fakty Oświęcim
     

 

Regulamin przedsięwzięcia pn.
„SPŁYW NA BYLE CZYM BYLE PO SOLE”
w dniu 27.07.2024 w Oświęcimiu

§1.
Postanowienia ogólne
1. Wydarzenie nosi nazwę „Spływ na Byle Czym byle po Sole w Oświęcimiu” (zwane dalej „spływem”).
2. Spływ polega na przepłynięciu wyznaczonego odcinka rzeki Soły na obiekcie pływającym (zwanym dalej „pływadłem”) samodzielnie wykonanym przez zgłoszone do spływu załogi zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i widzów organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania zawodów w każdym momencie ich organizacji lub trwania.

§2.
Organizatorzy spływu
1. Organizatorem spływu jest Urząd Miasta Oświęcim – Wydział Promocji Miasta zwany dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem spływu jest Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu.

§3.
Cele organizacji spływu
1. Promocja krajobrazowych walorów rzeki Soły i jej otoczenia.
2. Rozbudzenie inicjatywy i kreatywności uczestników zawodów.
3. Zachęcenie mieszkańców i turystów do spędzania czasu wolnego nad rzeką Sołą.
4. Integracja mieszkańców Oświęcimia, zwolenników sportów wodnych i przyjezdnych gości.
5. Wspólna zabawa.

§4.
Termin i miejsce spływu
1. Termin:
1.1 Spływ zaplanowany jest na sobotę 27.07.2024 r. Godzina przeprowadzenia spływu zostanie ustalona po zamknięciu listy startowej.
1.2. W przypadku warunków uniemożliwiających organizację spływu w zaplanowanym terminie, zostanie wyznaczony nowy termin w okresie wakacji letnich.
2. Miejsce:
Spływ odbędzie się na wyznaczonym fragmencie rzeki Soły w Oświęcimiu; na wysokości Bulwarów nad Sołą. Przewiduje się udostępnienie miejsca dla publiczności nad brzegiem rzeki.

§5.
Warunki uczestnictwa
1. Do spływu mogą się zgłosić załogi liczące od 2 do 4 osób, przy czym członkami załogi mogą być tylko osoby pełnoletnie.
2. Załogi zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy – wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu.
3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail pm@um.oswiecim.pl w terminie do 30 czerwca 2024 roku.
4. Ze względów organizacyjnych Organizator planuje przyjąć do spływu tylko 10 załóg dlatego liczy się kolejność prawidłowo zgłoszonych załóg. Jeśli ilość zgłoszeń będzie większa niż 10 to stworzona zostanie lista rezerwowa z której mogą zostać wyłonione dodatkowe załogi. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości załóg dopuszczonych do spływu.
5. Organizator powiadomi załogę o zakwalifikowaniu się do spływu lub wpisania na listę rezerwową.
6. Załoga jest zobowiązana do samodzielnego przygotowania pływadła.
7. Do zbudowania pływadła powinny być wykorzystywane elementy naturalne tj. drewno, tkaniny oraz czyste elementy z recyklingu tj. zbiorniki na wodę, butelki. Ponadto dopuszcza się możliwość wykorzystywania konwencjonalnego sprzętu pływającego tj. deski, kajaki, pontony, materace pod warunkiem, że zostaną one zamaskowane innymi elementami dekoracyjnymi pływadła.
8. Do startu w zawodach mogą nie zostać dopuszczone pływadła nie spełniające ww. warunków lub takie, które mogą zanieczyścić wodę lub glebę. O ostatecznym dopuszczeniu załogi do spływu zadecyduje Organizator na starcie spływu.
9. Członkowie załóg ponoszą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo podczas przygotowania do spływu i w czasie jego trwania.
10. Członkowie załogi oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w spływie
11. Pływadło może być napędzane siłą mięśni, hartem ducha, urokiem osobistym, dopingiem kibiców lub oczywiście siłą wiatru. Prędkość przepłynięcia spływu nie wpływa na wynik oceny.
12. Pływadło powinno być tak skonstruowane, żeby mogło unieść 2 wybranych członków załogi na odcinku od startu do mety spływu. Pozostali członkowie załogi (jeśli są) mogą wspierać spływających przy rozpoczęciu i zakończeniu spływu oraz zachęcając publiczność do kibicowania.
13. Każda z załóg zostanie wyposażona przez Organizatora w podstawowy sprzęt ratunkowy.
14. Załogi zobowiązane będą do samodzielnego dotarcia na miejsce wyznaczonego startu spływu oraz do usunięcia z wody swoich pływadeł po zakończeniu spływu.
15. Każda załoga dopuszczona do spływu zostanie oznaczona numerem startowym, który powinien zostać umieszczony na pływadle w celu ułatwienia oceny w trakcie spływu.

§6.
Warunki rywalizacji i nagrody
1. Spływ odbywa się na wyznaczonym i oznaczonym przez Organizatorów odcinku rzeki Soły, z uwzględnieniem bieżących warunków hydrologicznych i bezpieczeństwa.
2. Trasę spływu załogi pokonują indywidualnie – jedna po drugiej w kolejności wyznaczonej przez organizatora.
3. Spływ załogi uznany będzie za zaliczony gdy, pływadło obciążone ciężarem 2 członków załogi pokona cały odcinek spływu od startu do mety.
4. Limit czasu spływu wynosi 30 minut.

5. Do oceny rywalizacji Organizator powoła komisję, która opierać się będzie na następujących kryteriach:
Pomysłowość i oryginalność wykonania  0-10
Zgodność wyglądu pływadła z wyglądem załogi 0-10
Trwałość pływadła w trakcie spływu 0-10
Wykorzystanie materiałów ekologicznych  0-10

6. Organizator przewiduje następujące nagrody za udział w spływie:
– I miejsce: 2000 zł  (1000 zł ufundowane przez Miasto Oświęcim + 1000 zł ufundowane przez CASTORAMA – sklep w Oświęcimiu)
– II miejsce: 1500 zł (750 zł ufundowane przez Miasto Oświęcim + 750 zł ufundowane przez CASTORAMA – sklep w Oświęcimiu)
– III miejsce: 1000 zł  (500 zł ufundowane przez Miasto Oświęcim + 500 zł ufundowane przez CASTORAMA – sklep w Oświęcimiu)
– nagroda publiczności 1000 zł (500 zł ufundowane przez Miasto Oświęcim + 500 zł ufundowane przez CASTORAMA – sklep w Oświęcimiu)
– nagrody rzeczowe dla publiczności (gadżety, vouchery, itp)

a) Nagrody będą miały formę voucherów do wykorzystania w wyznaczonych placówkach handlowych w Oświęcimiu, a w przypadku sklepu CASTORAMA – karty do wykorzystania we wszystkich sklepach tej sieci w Polsce)

b) Organizator, w ramach posiadanych środków własnych lub pozyskanych, może przyznać także inne nagrody dla uczestników spływu i publiczności.

7. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu spływu.

§7.
Zasady bezpieczeństwa
1. Nad bezpieczeństwem spływu czuwają ratownicy Miejskiego WOPR, do poleceń których należy bezwzględnie się stosować.
2. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników oraz innych osób przebywających na terenie Spływu.
3. Na terenie spływu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
4. Organizator nie dopuści do spływu osób będących w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu lub będących pod wpływem innych substancji odurzających.

§8.
Warunki prawne i wizerunek uczestników
1. Zarówno załogi jak i poszczególni członkowie załóg nie będą wysuwać wobec organizatorów roszczeń za uszkodzenia osobowe i materialne.
2. Zawodnicy samodzielnie odpowiadają za potrzebne ubezpieczenia w związku z udziałem w spływie (np. ubezpieczenie OC, NNW itd.).
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Organizator wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) względem osób fizycznych, których dane osobowe pozyskane zostaną w związku z udziałem w spływie.
5. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.

§9.
Podsumowanie
1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
2. Udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy.
3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Organizatorów.

Urząd Miasta Oświęcim
Wydział Promocji Miasta

 

Do ściągnięcia:

Lokalizacja