Wydział Oświaty – OW

Do zakresu działania Wydziału Oświatowego należy:

1. W zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta:
   1) prowadzenie zbioru danych z bazy danych oświatowych w ramach systemu informacji oświatowej,
   2) organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie miasta,
   3) projektowanie obwodów szkolnych w oparciu o analizę demograficzną,
   4) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidowaniem szkół i przedszkoli,
   5) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
   6) organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek (zawieranie umów z rodzicami i opiekunami oraz przewoźnikami),
   7) przygotowywanie porozumień z innymi gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów,
   8) opiniowanie w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego,
   9) przygotowywanie wstępnych założeń do projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół,
   10) sprawdzanie projektów organizacyjnych oraz aneksów do nich pod względem przestrzegania założeń organu prowadzącego i obowiązującego prawa,
   11) koordynowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów przedszkoli i szkół (nakładanie obowiązku uzupełnienia etatu, opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły lub przedszkola),
   12) prowadzenie postępowań związanych z wyborem dyrektorów placówek (przygotowywanie i obsługa konkursów na stanowiska dyrektorów placówek),
   13) przygotowywanie projektu oceny pracy dyrektora w zakresie kompetencji organu prowadzącego,
   14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta oraz nagród państwowych i resortowych dla dyrektorów placówek,
   15) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku złożenia przezv radę pedagogiczną wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
   16) współdziałanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,     w tym przygotowywanie porozumień w sprawie pokrywania kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w zakresie oświaty,
   17) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących oświaty.
2. W zakresie planowania i realizacji dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa:
   1) realizowanie programów rządowych (m.in. wyprawka szkolna, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe),
   2) planowanie i rozliczanie dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego,
   3) prowadzenie rozliczeń z innymi gminami dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego w przypadkach, w których tym wychowaniem objęte są dzieci niebędące mieszkańcami miasta,
   4) naliczanie PKD, przekazywanie i rozliczanie dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
3. W zakresie spraw kadrowych przedszkoli miejskich oraz dyrektorów szkół i przedszkoli:
   1) prowadzenie spraw kadrowych przedszkoli miejskich oraz dyrektorów szkół i przedszkoli,
   2) prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników przedszkoli,
   3) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli (m.in. organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, zawieranie umów z ekspertami, udział w posiedzeniach komisji na poszczególne stopnie awansu zawodowego),
   4) prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli w tym organizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
   5) powierzanie zadań doradcy metodycznego nauczycielom,
4. W zakresie nadzoru i kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
   1) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież do ukończenia 18 roku życia,
   2) prowadzenie egzekucji obowiązku szkolnego,
   3) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych: m.in. przyjmowanie i analizowanie złożonych wniosków; wydawanie decyzji w sprawie przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
5. W zakresie spraw dotyczących funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycielskich:
   1) tworzenie służb socjalnych do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycielskich,
   2) gospodarowanie środkami funduszu, zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz kontrola merytoryczna.
6. Tworzenie raportów, analiz, sprawozdań związanych z realizacją zadań oświatowych:
   1) analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
   2) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych dla Rady Miasta.
7. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z działalnością wydziału.”