Wzgórze zamkowe

 

 

 
Nazwa projektu:
„Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”
Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.
 
Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
4 września 2017 r.
 
Całkowita wartość projektu:
4.008.294,16 PLN
 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1.282.253,14 PLN

2.805.805,80 PLN (kwota zwiększona aneksem nr 4 z dnia 9.08.2018 r.)
 
Okres realizacji:
2017-2020
 
Charakterystyka projektu:
Celem przedmiotowego projektu jest udostępnienie tuneli pod wzgórzem zamkowym dla zwiedzających oraz wykonanie prac zabezpieczających na samym wzgórzu zamkowym. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed dalszą erozją i osuwaniem wraz z zabezpieczeniem muru oporowego, przebudowę tuneli wraz z ich aranżacją pozwalającą na udostępnienie zwiedzającym.

Efektem przeprowadzonych prac będzie rozszerzenie ofert turystycznej miasta poprzez udostępnienie tuneli pod wzgórzem zamkowym dla zwiedzających.