dowożenie

 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – art. 39 ust. 4 Prawo Oświatowe

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu:

1) uczniom niepełnosprawnym ( objętym kształceniem specjalnym ) – do najbliższej szkoły podstawowej,

2) uczniom szkoły ponadpodstawowej, z niepełnosprawnością:

  • ruchową, w tym z afazją,
  • intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym –

– także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.

 

Dowożenie niepełnosprawnych wychowanków ORW:

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu:

  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno–wychowawczych
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w których jedną
    niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna –

– do ośrodka rewalidacyjno–wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Obowiązek ten gmina spełnia poprzez (art.39a ust. 1 Prawo Oświatowe):

  • zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów
    i wychowanków we własnym zakresie

albo

  • zwrot rodzicom kosztów przewozu uczniów i wychowanków niepełnosprawnych oraz rodziców – na podstawie umowy zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami.

 

Zasady obliczania zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych – art. 39a Prawo Oświatowe

Zwrot kosztów jednodniowego przewozu następuje w wysokości określonej wg wzoru:

koszt = ( a – b ) * c 

Oznaczenie symboli wzoru:

a – liczba km przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej form wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem.

b – liczba km przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu określona w drodze uchwały Rady Miasta – https://bip.oswiecim.um.gov.pl/5907/dokument/37704

Zwrot kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Prezydentem Miasta a rodzicem
w sprawie refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej:

– wniosek – wniosek 1

– kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– oświadczenie rodzica dot. liczby przebytych kilometrów na trasie dom-szkoła-dom oraz dom-praca-dom

–  zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/ uczęszczanie dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka

– informacja o pojemności skokowej silnika samochodu osobowego, którym dziecko będzie dowożone do placówki oświatowej.

Dokumenty niezbędne do organizacji bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu niepełnosprawnych uczniów oraz wychowanków przez Miasto Oświęcim:

– wniosek – wniosek 2

– kserokopia zaświadczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

– zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/ uczęszczanie dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka

Dokumenty w sprawie wniosku na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz organizacji przez Miasto Oświęcim bezpłatnego transportu należy złożyć  do dnia 9 sierpnia 2024 r. do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego realizacja dowozu będzie możliwa dopiero od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.